ماموریت ما

``تبديل دانش علمي، بومي و دستاوردهاي پژوهشي به خدمتي كارآمد، موثر، قابل اعتماد و مطلوب ``

ماموريت شركت تبديل دانش علمي، بومي و دستاوردهاي پژوهشي به خدمتي كارآمد، موثر، قابل اعتماد و مطلوب به منظور دستيابي به جامعه اي مطلوب و رضايتبخش در حوزه آموزش، خدمات، صنعت و انرژي.

چشم انداز ما

``ارائه خدمات بازرسي فنی و تخصصي بعنوان سازماني دانش بنيان، پويا و پيشرو در اقصي نقاط كشور و حوزه خاورميانه .``

شركت سيماشهرآزما در سايه الطاف الهي و در راستاي تحقق ارزشها و اهداف خود تلاش دارد تا در امر بازرسي و ارائه خدمات تخصصي بعنوان سازماني دانش بنيان، پويا و پيشرو، خدمات بازرسي فني را در اقصي نقاط كشور عزيزمان ايران و حوزه خاورميانه محقق نمايد.

ماموريت شركت تبديل دانش علمي، بومي و دستاوردهاي پژوهشي به خدمتي كارآمد، موثر، قابل اعتماد و مطلوب به منظور دستيابي به جامعه اي مطلوب و رضايتبخش در حوزه آموزش، خدمات، صنعت و انرژي.

ارزش های اصلی

 1. تعامل پويا و پايا با شركت هاي همكار، انجمنها و مراكز علمي و تخصصي
 2. پايبندي به ارزشهاي ملي در روابط تجاري به عنوان مبناي رقابت كارساز و متناسب با شأن و جايگاه شركت
 3. همراستايي منافع ملي با منافع شركت
 4. ترويج كار گروهي، آموزش مستمر و تربيت نيروي انساني متعهد و توانمند
 5. خلاقيت، نوآوري، توكل و سخت كوشي
 6. پايبندي به قوانين و مقررات داخلي و بين المللي
 7. رعايت استانداردهاي ملي، منطقه اي و جهاني
 8. پايبندي به اخلاق حرفهاي، مسئوليت پذيري، صداقت، محرمانگي، بيطرفي و استقلال

اهداف کلان

 1. ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات با هدف اعتمادسازي، پاسخگويي به نيازهاي آينده و رضايتمندي مشتريان
 2. ارتقاء و ترويج فرهنگ استانداردسازي
 3. ايجاد زيرساختهاي تخصصي و فني، حفظ و ارتقاء سطح دانش و مهارت به منظور برخورداري از بالاترين سطوح توانمنديهاي مديريتي، تكنولوژيكي و سرمايه انساني
 4. توسعه و افزايش خدمات بازرسي فني، آموزش و آزمون به منظور حضور مؤثر و دستيابي به سهم قابل قبولي از بازار در حوزه صنعت و خدمات
 5. بهبود مستمر فرآيندهاي كاري و اثربخشي سيستمهاي مديريت با بهره گيري از تجهيزات، استانداردها و فن- آوريهاي نوين